Договір

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на навчання в рамках курсів

Цей документ (далі – «Оферта») є офіційною, публічною пропозицією ТОВ “ЧОРНОМОРСЬКИЙ ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР” (далі – «Виконавець») укласти договір (далі – «Договір») на вказаних нижче умовах. ТОВ “ЧОРНОМОРСЬКИЙ ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР” (ЄДРПОУ 42959524).
Реквізити безпосереднього постачальника послуг (сторони укладеного договору) фіксуються у виставленому рахунку, електронному інвойсі або чеку. Пропозиція до підписання Договору адресована необмеженому колу фізичних і юридичних осіб (далі – «Замовник»). Стосунки сторін регулюються цим Договором і положеннями законодавства України.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. На умовах цього Договору Виконавець зобов’язується надати Замовнику інформаційні та консалтингові послуги в рамках програми курсів навчання, перелік та опис яких зазначено на сайті https://bstc.com.ua (далі – «Курс»).
2.
ПОРЯДОК АКЦЕПТУ ОФЕРТИ
2.1. Надання тексту даної оферти Замовникові, так само як і розміщення тексту оферти на сайті https://bstc.com.ua є пропозицією Виконавця укласти цей договір на вказаних умовах.
2.2. Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою фізичною або юридичною особою, що має зацікавленість в отриманні послуг, що надаються Виконавцем.
2.3. Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, Користувач підтверджує, що він повністю приймає його умови.
2.4. Користувач приймає (акцептує) оферту шляхом: здійснення конклюдентних дій – оплати вибраного Курсу на умовах, зазначених у цьому Договорі. Письмова форма цього Договору згідно ЗУ «Про електронну комерцію» додатково може підтверджуватися направленням електронного листа.
2.5. Акцепт даної Оферти означає, що Замовник повністю приймає всі умови, що містяться в Оферті в цілому (тобто в повному обсязі і без виключень).
3.
УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Опис і перелік послуг, що надаються, програма та терміни проведення Курсів, навчання, а також інші умови опубліковані на сайті https://bstc.com.ua.
3.2. Послуги, що становлять предмет цього Договору, надаються Виконавцем шляхом проведення навчання в режимі онлайн-сесій, семінарів чи занять (далі – «заняття»).
3.3. Час проведення занять повідомляються Замовнику додатково email повідомленням або за телефоном Замовника, що використовується при реєстрації на сайті https://bstc.com.ua.
3.4. Термін надання послуг визначається умовами навчання та вказаний на сайті https://bstc.com.ua.
4.
СПОСІБ ОПЛАТИ
4.1. Ціна визначається та застосовується відповідно до обраного Замовником Курсу, яка вказується на сайті https://bstc.com.ua.
4.2. Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошей на рахунок Виконавця чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем.
4.3. Оплата послуг здійснюється у гривневому еквіваленті згідно встановленого Національним банком України курсу валют станом на день оплати.
4.4. Після повної або часткової оплати кошти повертаються визначеним порядком повернення товарів або відмови від послуг та повернення коштів.
4.5. Замовник не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами. Моментом виконання надання послуг вважається початок відвідування занять за адресою та у час, зазначені Виконавцем на сайті https://bstc.com.ua або повідомлені Замовнику іншим чином.
4.6. Послуги вважаються сплаченими у момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Виконавець інформує Замовника про надходження платежу.
5.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
5.1. Замовник має право особисто прийняти участь в заняттях, а також відповідно створених групах.
5.2. Замовник має право отримувати та використовувати навчально-інформаційні матеріали, які надаються в межах навчання.
5.3. Замовник зобов’язаний прийняти умови навчання, які опубліковані на сайті та дотримуватися програми навчання, відвідувати заняття та виконувати практичні завдання Виконавця. Невиконання Замовником завдань і рекомендацій Виконавця може негативно вплинути на результат навчання.
5.4. Усі права на веб-сайт та інформаційні матеріали належать Виконавцеві. Права інтелектуальної власності на навчальні та інформаційні матеріали, використані на Курсі, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю. Отримані Замовником в результаті надання послуг за цим Договором інформаційні матеріали або їх частини підлягають наступним обмеженням: їх використання обмежене зобов’язанням Замовника не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати, і не поступатися, а також не використовувати матеріали для будь-яких інших цілей, а також не передавати доступ до отриманих матеріалів третім особам. Замовник має право у будь-який час відмовитися від надання матеріалів.
5.5. Замовник має право в будь-який час отримати інформацію про здійсненні платежі і стан взаєморозрахунків.
5.6. Укладанням Договору на умовах даної Оферти Замовник надає Виконавцеві право: а) збирати, зберігати і обробляти, та знищувати персональні дані Замовника; б) відправляти Замовникові повідомлення, відправляти еmail і SMS.
6.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
6.1. Виконавець зобов’язаний надавати послуги на умовах даної Оферти.
6.2. Виконавець самостійно визначає програму та порядок проведення занять, їх зміст і публікує інформацію на сайті проекту за адресою https://bstc.com.ua. На прохання Замовника направляє вказану інформацію Замовникові на email.
6.3. Виконавець має право призупинити доступ до інформаційних матеріалів і сервісів або відмовити Замовникові в участі в заняттях у разі порушення Замовником умов даної Оферти, а також встановлення спроби втручання в роботу сайту і доступних сервісів (або отримання до них доступу, в обхід інструкцій Виконавця).
6.4. Виконавець залишає за собою право у будь-який момент доповнювати, переміщати, змінювати, видаляти інформаційні матеріали, розміщені на сайті.
6.5. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови навчання, терміни надання Послуг та до самого Курсу у будь-який момент і на свій розсуд. В разі внесення змін до умов участі, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення змінених умов участі на сайті (якщо термін вступу змін в силу не визначений додатково) і вважається прийнятим Замовником з моменту першої оплати послуг, здійсненої після зміни умов. У будь-якому випадку, передплачений обсяг послуг не може бути змінений в меншу сторону.
7.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку порушення зобов’язань, надання недостовірної інформації, при укладанні або в процесі виконання Договору, сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством.

7.2. Виконавець не несе відповідальність за: – неможливість надання послуг з причин від нього не залежних, включаючи форс-мажор, порушення роботи ліній зв’язку, несправність устаткування і програмного забезпечення, що не належить Виконавцеві; – порушення безпеки устаткування і програмного забезпечення, які використовує Замовник для отримання послуг; – втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає провини Виконавця; – які-небудь збитки третіх осіб, що виникли не з вини Виконавця.
7.3. Замовник несе відповідальність за: – використання третіми особами облікових даних, які використовуються для отримання доступу до Послуг; – використання матеріалів, які розміщені на сайті або, які надаються в процесі надання Послуг, з метою їх подальшого перепродажу, розповсюдженню або передачі третім особам; – порушення умов використання послуг; – порушення умов платежу; – втручання в роботу сайту і доступних сервісів або спробу отримати до них доступ в обхід інструкцій Виконавця.
7.4. Обмеження відповідальності Виконавця: – сукупна відповідальність Виконавця по будь-якому позову або претензії обмежується сумою придбаної послуги; – в разі порушення Виконавцем термінів надання послуг, відповідальність Виконавця обмежується виключно продовженням термінів надання послуг або наданням послуг в нові терміни до повного виконання зобов’язань.
7.5. У випадку передачі Замовником навчальних та інформаційних матеріалів третім особам без письмової згоди Виконавця, так само як і виявлення фактів використання Замовником отриманих в процесі навчання інформаційних матеріалів в комерційних цілях (з метою введення аналогічної діяльності), Замовник несе наступну відповідальність: – Замовник може бути усунений від участі у заняттях, а договір може бути розірваний Виконавцем в однобічному порядку, без повернення вартості участі (у такому разі, різниця між вартістю фактично отриманих послуг і сумою внесеної передоплати утримується Виконавцем як компенсація збитку, заподіяного таким порушенням); – Замовник відшкодовує Виконавцеві всі прямі та непрямі збитки, заподіяні таким порушенням; – Замовник несе відповідальність за порушення авторських і майнових прав Виконавця, встановлену законодавством України.
7.6. У випадку виявлення Виконавцем фактів використання Замовником техніки, методики і прийомів навчання Виконавця (які сталі відомі Замовникові в процесі отримання послуг за Договором) з метою ведення аналогічної діяльності у сфері навчання, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф в двадцятикратному розмірі від вартості придбаних Послуг (вартості пакету участі), за кожен випадок порушення.
8.
ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти і діє до повного виконання сторонами зобов’язань. Договір може бути розірваний достроково, у випадках, прямо встановлених Офертою і чинним законодавством.
9.
СПОРИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ
9.1. Всі спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У випадку якщо спори не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
10.
УГОДА ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ
10.1. Сторони визнають юридичну силу документів, що складені в електронній формі (заявок, Актів, повідомлень, рахунків, угод, листів і ін.), направляються електронною поштою на вказані в договорі реквізити, якщо можливо достовірно встановити, що документ виходитиме від сторони договору.
10.2. Сторони прийшли до згоди керуватися умовами про електронний документообіг і електронну взаємодію, викладеним нижче: A. Заявки, повідомлення, рахунки складаються письмово у формі електронного документа і не оформляються на паперових носіях. B. Відповідно до угоди про електронний документообіг Сторони використовують прості електронні підписи, підписом для кожної із Сторін є унікальна адреса електронної пошти (логін і пароль облікового запису поштового сервісу). C. Сторони виходять з того, що електронне повідомлення, направлене з електронної поштової адреси Сторони, виражає дійсне волевиявлення Сторони і намір укласти, змінити або припинити операцію – відповідно до значення тієї або іншої дії, визначеної договором. D. Перевірка справжності та достовірності повідомлення, що виходить від Сторони, здійснюється шляхом звірення адреси відправника з адресою, вказаним Замовником або Виконавцем в цьому договорі як контактний реквізит. E. Кожна із Сторін повинна забезпечити збереження даних свого облікового запису електронної пошти і недоступність їх третім особам. F. При необхідності, належним доказом підписання відповідних документів є роздруківки електронних повідомлень, завірені стороною, що роздрукувала. G. В якості первинних облікових документів, що є підставою для розрахунків, приймаються рахунки і інші документи, складені в електронній формі.
11.
ІНШІ УМОВИ
11.1. Оферта набирає чинності з моменту публікації на сайті Виконавця і діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.
11.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти і відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. В разі внесення змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту публікації оферти в новій редакції оферти на сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково.
11.3. Якщо яка-небудь з умов Оферти стає недійсною або суперечить чинному законодавству, таке положення замінюється аналогічним, таким, що максимально відповідає початковим намірам Сторін, що містилися в Оферті. Недійсність окремих положень Оферти не тягне недійсності Оферти в цілому.
11.4. Укладенням Договору на умовах даної Оферти Замовник дає згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, а саме на здійснення, у тому числі, наступних дій: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, з метою надання інформаційних послуг і їх оплати. Вказані дії можуть здійснюватися з використанням засобів автоматизації.
11.5. Виконавець має право передавати персональні дані Замовника, а також конфіденційну інформацію Замовника своїм співробітникам, а також третім особами, залученими Виконавцем до надання послуг по договору, виключно з метою організації надання послуг, забезпечуючи при цьому належне збереження конфіденційної інформації і персональних даних.
11.6. По закінченню дії Договору Сторони забезпечують належне зберігання конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка стала їм відома в процесі виконання договірних зобов’язань, а також інших відомостей протягом терміну, передбаченого законодавством.